Privacybeleid

Rob van Wetten werkend onder de naam van psychologenpraktijk van Wetten.

Rob van Wetten gevestigd te Leek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54020956 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Rob van Wetten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke persoon,  Rob van Wetten hierna te noemen psychologenpraktijk van Wetten persoonsgegevens verwerken :

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van psychologenpraktijk van Wetten
 3. bezoekers van de website van psychologenpraktijk van Wetten
  : www.psychologenpraktijkvanwetten.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van de psychologen van psychologenpraktijk van Wetten
 5. alle overige personen die met psychologenpraktijk van Wetten
  contact opnemen of van wie de psychologen werkend onder de naam psychologenpraktijk van Wetten
  persoonsgegevens verwerken met uitzondering van haar medewerkers
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Rob van Wetten verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 1. Doeleinden verwerking

Rob van Wetten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond

Rob van Wetten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Rob van Wetten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van  bovengenoemden persoonsgegevens verwerken. Rob van Wetten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Rob van Wetten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bovengenoemden delen  geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Rob van Wetten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen  Rob van Wetten zorg ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Rob van Wetten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Rob van Wetten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacystatement

Rob van Wetten kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van www.psychologenpraktijkvanwetten.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

Binnen de wet ( de WGBO en AVG ) staan cliënten het recht op inzage in en afschrift van het dossier toe. De inzage in het dossier is mogelijk in aanwezigheid van de psycholoog, zodat deze tekst en uitleg kan geven.

U hebt het recht Rob van Wetten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Rob van Wetten door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkvanwetten.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Rob van Wetten persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen met  bovengenoemden door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkvanwetten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Recht op inzage en verbetering.Je hebt het recht om jouw dossier in te zien, je kunt hiervoor indien je dit wenst een afspraak met de psycholoog maken.